13. Kongress Zinowitz 2005

13. Kongress der Inter-Asso 2005 in Zinnowitz

Protokoll des 13. Kongresses

12. Kongress Kiew 2004

12. Kongress der Inter-Asso 2004 in Kiew

Protokoll des 12. Kongresses

6. Kongress Brno 1997

Protokoll des 6. Kongresses

5. Kongress Opatija 1996

5. Kongress der Inter-Asso in Opatija 1996, Teilnehmer

4. Kongress Budapest 1995

3. Kogress Temesvar 1993

2. Kongress Szolnok 1992

1. Kongress Budapest 1991